De VBM haar leden verzocht om aanvullende voorzorgsmaatregelen te treffen inzake het voorkomen van besmetting en verspreiding van het Coronavirus.

Belangrijkste maatregelen die onze organisaties zijn verzocht te nemen:

 • vestigingen voorzien van desinfecterende handgel / desinfecterende spray;
 • vestigingen voorzien van tissues;
 • bergingsspecialisten voorzien van flacon desinfecterende handgel (of bruikbaar alternatief);
 • Onderling contact tussen medewerkers binnendienst/buitendienst zoveel mogelijk beperken;
 • Laat bij pechhulpverlening de inzittenden van een voertuig afstand bewaren terwijl u uw werk uitvoert;
 • Laat kantoorpersoneel zoveel mogelijk thuiswerken en beperk onderling contact;
 • Beperk klantcontact door (kantoor-)personeel op de bergingslocatie tot een minimum;
 • Houdt deuren, handgrepen, toiletten, pennen, tablets en telefoons schoon, denk ook aan o.a. het stuur en versnellingspook in de voertuigen bij een dienstwissel;
 • Verwijder handdoeken van de toiletten en vervang deze voor papieren versies;
 • Leen geen telefoontoestellen (kortstondig) uit aan derden;
 • Laat (mogelijk) zieke medewerkers thuis (ook als zij geen corona-verschijnselen hebben). Zieke mensen zijn vatbaarder dan gezonde mensen en dragen daarmee een groter risico;
 • Meldt het uw opdrachtgevers wanneer u onverhoopt door besmetting of gerelateerde zaken in de problemen dreigt te komen bij de uitvoering van uw werkzaamheden;
 • Leg naam en telefoonnummer van klanten goed vast bij de dienstverlening (met name IM) om later indien nodig te achterhalen met wie iemand in contact is geweest;
 • Bekijk of het voor uw bedrijf mogelijk is om medewerkers vanuit huis (met vaste auto) te laten opereren, of hier een wisseldienst op af te spreken zodat medewerkers ook zo min mogelijk met elkaar in contact komen (al dan niet op het werk);
 • Maak met uw medewerkers afspraken over de beschikbaarheid nu men tussen de meldingen door vanuit huis kan opereren;
 • Er is een mail verzonden aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) met de oproep om het parkeren van bergingsvoertuigen in stedelijk gebied gedurende de crisis te gedogen. Wij wachten nog op antwoord hierop (bericht volgt hier);
 • Beperk de gelijktijdige samenkomst van personen zoveel mogelijk tot een maximum van 3.
 • Vanuit de VBM worden stickers verstuurd naar de bergingsondernemingen die (op vrijblijvende basis) op de hulpvoertuigen geplaatst kunnen worden om gestrande automobilisten te wijzen op hun verantwoordelijkheden tijdens de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van de handen alvorens in het voertuig te stappen. Wij adviseren onze leden om hier de middelen voor beschikbaar te stellen.
 • Informatie inzake plaatsen plexi-platen in voertuigen:

  https://www.ttm.nl/transport/veiligheid/onderzoek-voertuigveiligheid-afschermingen-in-voertuigen/126698/

Verder is geadviseerd om (waar mogelijk) afstand te bewaren zodat verspreiding van het virus nihil is en om berijders/ eigenaren geen hand te geven bij aankomst danwel na de pechmelding / schademelding.
Wij weten dat dit wellicht niet klantvriendelijk overkomt, maar het maatschappelijk belang in deze lijkt ons voor iedereen wel duidelijk.

Vanuit Rijkswaterstaat is per 13-03-2020 onderstaande tijdelijke, aanvullende, richtlijn ontvangen voor de uitvoering van spoedeisende bergingsopdrachten (IM/CMV).
Ook de VBM adviseert u uw medewerkers deze te laten volgen.

Beste betrokkene, RWS, politie, bergers (VBM), ANWB en CVOM,

Nu het Coronavirus om extra tijdelijke maatregelen vraagt betekent dit ook wat voor het vervoer/transport van gestrande voertuigen en hun inzittenden. We hebben gemerkt dat er al diverse vragen leven of gestrande personen nog met de berger of pechhulpdienst mee kunnen rijden.

Na kort overleg vanmorgen met politie, VBM, OM en ANWB adviseren we om vooral het gezonde verstand te gebruiken en de richtlijnen van het RIVM. Er worden geen handen geschud en voldoende afstand bewaard, bij voorkeur bovenwinds spreken met gestrande personen. Mensen die verkoudheidsverschijnselen vertonen wordt ter beperking van verspreiding van het virus een mondkapje (niet medisch kapje) uitgereikt.

Indien de klant of de berger/wegenwacht of de klant het (echt) niet veilig acht, mag bij uitzondering het voertuig met inzittenden achterop een schuifplateau van de bergingsauto plaatsvinden. Hierbij wordt de verplaatsing beperkt tot de eerste veilige locatie alwaar de mensen zelf het verdere transport moeten organiseren. Hierbij moet het voertuig deugdelijk worden gezekerd en inzittenden moeten in de gordels zitten. Transport van voertuigen met inzittenden in de lepel van een bergingsauto wordt (vooralsnog) niet toegestaan. Politie en OM bespreken deze voorgestelde werkwijze intern nog verder. Als er afwijkingen nodig zijn dan wordt u verder geïnformeerd.

Ik verwacht jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Namens Rijkswaterstaat, afdeling Incident Management
E. Hoekstra

Aanmerking bergingssector op lijst Cruciale Beroepen (NCTV-lijst):

In overleg met de Directie Rijkswaterstaat heeft de VBM heden een bericht opgesteld voor haar leden waarin het belang wordt aangegeven van haar bedrijfssector inzake doorstroming en veiligheid op het Nederlandse wegennet.
In dit schrijven wordt verwezen naar de doelgroepen Transport en Logistiek en Ondersteuning overheidsdiensten, waar de bergingsbedrijven onderdeel van uitmaken in dit kader. U kunt dit schrijven gebruiken samen met de NCTV-lijst van het RIVM om als medewerker in de bergingssector uw kinderopvang geregeld te krijgen. Er loopt een verzoek om onze sector specifieker te omschrijven op deze lijst.
Het actuele schrijven is hier te downloaden: 20200318_NCTV_vermelding_VBM

Het algemene schrijven hieromtrent kunt u hier downloaden: 200317 NKC Aanvullende Maatregelen Vitale Beroepen NL

Publicaties inzake financiële gevolgen en mogelijkheden voor uw organisatie vindt u onder deze link naar de website van de Rijksoverheid:

Klik hier voor de verwijzing naar de informatiepagina van de Rijksoverheid

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling)

Op onze website www.rvo.nl kunt u alle informatie over de regeling vinden.
Ook staat daar welke bedrijven/ZZP’ers in aanmerking komen voor deze regeling. Dit is gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Op de site staat een aanmeldformulier voor de regeling.
U kunt een verzoek om de lijst uit te breiden met uw SBI code indienen via http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl 

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Bekijk het item hier op de website van de NOS: https://www.nos.nl/l/m/2327609

Bericht vanuit het OOMT voor de leden binnen de CAO Motorvoertuigen

Klik hier

Procedures grens-overschrijdende werkzaamheden per land, voor zover bekend:

Opmerkingen inzake voertuigen en bedrijfslocaties waarvan op korte termijn de certificering verloopt:

Op dit moment zijn keurende instanties amper of niet in staat om onze bedrijven en bedrijfsmiddelen tijdig te (her-)certificeren.
Op grond van deze informatie is contact gezocht met de Stichting IMN. Deze attendeert ons erop dat zij de komende tijd niet actief zal controleren op de geldigheid van de bedrijfs- en voertuigcertificaten omdat zij ook begrijpt dat dit overmacht betreft.
Uiteraard verzoeken wij u vanzelfsprekend wel om te zorgen dat de voertuigen wel aan alle gewenste eisen voldoen om de veiligheid voor het werken met uw materiaal te waarborgen.
Hieronder vindt u een korte toelichting op de afspraken die hier momenteel over zijn overeengekomen:

Overige acties

Bij de Stichting IMN is het verzoek ingediend voor een compensatievergoeding wegens de enorme terugloop van het aantal Incidentmeldingen op het hoofdwegennet, dit met als doel het netwerk te kunnen ondersteunen en te voorkomen dat bedrijven hun bedrijfsvoering niet langer kunnen laten renderen. Het secretariaat SIMN heeft dit meegenomen richting haar bestuur voor overleg, doch besloten geen gehoor te geven aan deze oproep. Een gelijkluidend verzoek vanuit de uitvoerende alarmcentrale achter het LCM is evenmin opgevolgd.

SOS International laat weten extra kosten op bergingswerk (extra man, extra tijd, inzet aanvullend materieel), wat is uitgezonderd op de contracttarieven, tot nader bericht toch te zullen vergoeden mits vooraf aangevraagd.

VHD BV laat weten geen vergeefse ritten te vergoeden wanneer de berger nog aanrijdend is naar een incidentlocatie en de melding wordt geannuleerd. Deze bepaling zou zijn opgenomen in de gunningsvoorwaarden, doch wordt eerst sinds maart van dit jaar strikt opgevolgd.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er een aanvraag kan worden ingediend voor indexering op de sinds 2015 geldende CMV tarieven, daar de nieuwe aanbesteding nog altijd niet opnieuw is opgestart. Zie meer informatie hieromtrent (alsmede de voorwaarden voor de indexeringsaanvraag) in de VBM nieuwsbrief-mailing.

NOW verlengd voor drie maanden!

Vanmiddag heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) verlengd zal worden.
Belangrijke aandachtspunten
Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde wijze van tegemoetkoming, maar er zijn ook enkele wijzigingen.

De volgende wijzigingen worden geïntroduceerd in de verlengde NOW-regeling:
1. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
2. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
3. Ondernemingen die een beroep doen op de NOW-regeling, mogen over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen.
4. Eerder werd verwacht dat de ontslagboete bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via UWV geheel geschrapt zou worden. De boete was opgebouwd uit twee delen: het terugbetalen van de loonsubsidie, met daarbovenop een boete van 50% van de loonkosten. Slechts die extra boete van 50% wordt in de verlenging van NOW geschrapt.
5. Als voor meer dan twintig werknemers een ontslagaanvraag ingediend wordt bij UWV, dan moeten ondernemingen die de verlengde NOW aanvragen, bij de aanvraag verklaren dat zij zullen overleggen met vakbonden. Deze verplichting bestaat al in de huidige regelgeving rondom collectief ontslag.
6. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te volgen. Bij de aanvraag voor de verlengde NOW leggen werkgevers hierover een verklaring af.
Meer over de steunmaatregelen kunt u hier lezen op de website van de Rijksoverheid.